ISCC/REDcert/2bsvs

Posted on 21 May 2011 12:34:56

img

Quality Assurance Poland is dealing with the consulting, design and implementing quality management systems in the sustainable development (directive of 2009 / 28, ISCC, REDcert, 2 Bsvs), with job security (ISO 18001), with food safety (HACCP, BRC/IFS, ISO 22000) and feed (HACCP, GMP+) based on acknowledged standards of solutions in management information systems with organization.

Basic range of services:

 1. system of the balanced biofuels production (ISCC / REDcert / 2 Bsvs)
 2. security systems of the food (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS)
 3. security systems of fodders (GMP+ B1, B2, B3, B4.1, the HACCP)
 4. PN-EN ISO 9001:2009 - quality management systems
 5. PN-EN ISO 14001:2005 - management systems environmental
 6. PN-N- 18001: 2004 - management system HSW
 7. good agricultural practices [EurepGAP/ GlobalGAP/ IPO]
 8. technological plans of the bet, modernizations of technological lines
 9. professional staff trainings
 10. internal audits

ISCC trainings / REDcert

Trainings are being conducted by professionals in ISCC / REDcert and let get the knowledge to the subject:

 1. choice about the KZR system;
 2. creating the ISCC/REDcert system documentation;
 3. leading balance of mass;
 4. verification of farmers and suppliers of biomass;
 5. reporting biomass to owners of systems and BLE (nabisy.de);
 6. verification and the improvement in had documentation;
 7. updates of quality systems the GHP HACCP and GMP;
 8. adapting systems to new legal requirements;

Audits of the sustainable system

We are conducting audits from ISCC systems / REDcert:

 • suppliers of biomass from the farming (farmers, groups of farming producers, processing plants);
 • companies dealing with the trade in biomass;
 • grain elevators, milles, plants of production of oil, ethanol, methylic esters, FAME
 • shipping companies

Of calculating GHG emission [co2]

We are calculating intrinsic values of the CO2 emission in the chain of sustainable development of biofuels and bioliquids (LCA)

 • emission from cultivations;
 • emission from the transport;
 • emission from storing;
 • emission from manufacturing processes;
 • suming the chain of emission up and enumerating the reduction.


System HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point.

 • kodeksem żywnościowym FAO/WHO Codex Alimentarius, ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225,
 • rozporządzeniem (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych,
 • rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
 • rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

ISO 9001:2008

W normie PN-EN ISO 9001:2009 (Systemy zarządzania jakością - Wymagania) sformułowano osiem zasad zarządzania jakością, które powinny być wykorzystane przez zarząd organizacji do poprawy jej funkcjonowania. Odpowiadają one praktycznym wymogom szybko zmieniającego się rynku, proponując proces ciągłego doskonalenia, a także kładąc szczególny nacisk na potrzeby i wymagana klienta w celu pozyskania jego satysfakcji z dostarczonego produktu.

Autorzy normy bardzo wyraźnie akcentują podejście procesowe, polegające na przekształceniu danych wejściowych (wkład) na wyjściowe (rezultat).

System zarządzania jakością ISO 9001 umożliwia każdej firmie podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. System zarządzania jakością to część systemu zarządzania organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyników odniesionych do celów dotyczących jakości spełniających, odpowiednio, potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

Cele dotyczące jakości uzupełniają inne cele organizacji takie jak: dotyczące rozwoju, finansowania, rentowności, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Różne części systemu zarządzania organizacją mogą być zintegrowane z systemem zarządzania jakością w jeden system stosujący wspólne elementy.

Podstawowym założeniem systemu zarządzania jakością jest zasada ciągłej poprawy oparta na cyklu Deminga w skrócie zwanym cyklem PDCA. Zasada ta polega na nieustającym dążeniu do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań

GMP+- pdv.nl

Standard opracował holenderski instytut Productschap Diervoeder (PDV) w 1992 roku jako część programu "Feed for Food" mającego na celu zapewnienie, że pasze dostarczane zwierzętom są bezpieczne dla nich samych, dla przyszłych konsumentów oraz dla środowiska.

Standard ten został utworzony łącząc wymagania europejskiego prawa paszowego oraz systemu HACCP - (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - Hazard Analysis and Critical Control Point).

 • GMP B1 Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz
 • GMP B2 Produkcja i sprzedaż materiałów paszowych (oraz dodatków paszowych
 • GMP B4 Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych, pasz.

BRC

Standard BRC (Global Standard) opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium) i jest wymagany przez coraz większą grupę sieci handlowych na terenie całej Europy. Standard opracowano, aby zapewnić jak najwyższą jakość dostarczanych produktów.

Główne korzyści z wprowadzenia BRC to:

 • zmniejszenie ilości produktów o niewłaściwej jakości
 • kontrola dostawców i odbiorcy
 • zmniejszenie ilości auditów przeprowadzanych przez odbiorców
 • ujednolicenie wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • dokumentacja potwierdzająca powtarzalność produktu

Przy certyfikacji BRC wymagane jest sprawdzenie w przedsiębiorstwie następujących punktów: W Polsce, wdrożenia wymagań BRC oczekują następujące sieci zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji: Auchan Polska Ahold Polska,, Carrefour Polska, Geant Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja, Metro Group, Nomi, OBI Centrala Systemowa, Selgros Polska, Schiever Polska oraz Tesco. Certyfikat BRC wydawany jest przez jednostkę certyfikującą po wcześniejszym przeprowadzeniu auditu i zatwierdzeniu raportu. Termin ważności certyfikatu uzależniony jest od wyników auditu i może wynosić 6 lub 12 miesięcy.

IFS

Norma ta została opracowana przez HDE e.V. Germany - Niemiecką Federację Sprzedawców Detalicznych oraz FCD Francuską Federację Sprzedawców Detalicznych oraz Hurtowników. Norma ta jest przeznaczona dla producentów żywności, którzy dostarczają swoje wyroby do marketów, hipermarketów, w szczególności zrzeszonych w HDE i lub FCD.

IFS to system obejmujący wymagania na poziomie tzw. podstawowym i wyższym. Podstawowym wymaganiem, od czego się wszystko zaczyna, jest system HACCP. Wymagania dla producentów żywności podzielone są na 5 głównych rozdziałów.

Obejmują one:

 • Zarządzanie systemem jakości (system HACCP,
 • Księga Jakości, procedury, zapisy),
 • Odpowiedzialność kierownictwa (w tym odpowiedzialność, zaangażowanie i przegląd zarządzania)
 • Zarządzanie zasobami (personel- ubrania, higiena, badania lekarskie, szkolenia i komunikacja wewnętrzna; zaplecze socjalne)
 • Procesy realizacyjne (przegląd umowy, specyfikacja produktów, projektowanie, zakupy, opakowania, warunki techniczne budynków i otoczenia, GHP, odpady, Pest Control, zapasy, utrzymanie maszyn, urządzenia pomiarowe, identyfikowalność, oznaczanie, zagrożenia alergenami)
 • Pomiary, analiza, doskonalenie (audity wewnętrzne, kontrola procesów produkcji, kontrola ilości, ryzyko zanieczyszczenia fizycznego i chemicznego, detekcja ciał obcych, wprowadzanie produktu i jego analiza, reklamacje, wycofywanie produktu, wyroby niezgodne, działania korygujące i zapobiegawcze).
 • Wszystkie firmy poddane auditowi, niezależnie od poziomu zgodności systemu otrzymują certyfikat ważny 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy audit jest powtarzany w całej organizacji. Wykazanie zgodności na poziomie wyższym po raz drugi z rzędu, pozwala zmniejszyć częstość auditów i jednocześnie wydłużyć ważność certyfikatu do 18 miesięcy.

ISO 14001:2005

Celem normy PN-EN ISO 14001:2005 jest pomoc przedsiębiorstwom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie troski, w wielu przypadkach jest warunkiem zawierania transakcji biznesowych i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. Coraz więcej firm, wybierając swoich dostawców, patrzy na ich stosunek do środowiska, który jest najlepiej wyrażony przez stosowanie normy PN-EN ISO 14001:2005. Coraz większa jest również rola wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, jako czynnika przy podejmowaniu decyzji o zakupie wyrobów.

Seria norm ISO 14000 składa się z norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego (tj. PN-EN ISO 14001:2005 i PN-EN ISO 14004:2005) oraz narzędzi zarządzania środowiskowego (tj. wszystkich innych dokumentów serii ISO 14000). Zgodnie z tym podejściem ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest związane z określeniem polityki środowiskowej przedsiębiorstwa oraz celów i zadań środowiskowych. Narzędzia zarządzania środowiskowego mają natomiast pomóc przedsiębiorstwu w realizacji polityki, celów i zadań środowiskowych

OHSAS 18001:1999

Numer: PN-N-18001:2004
Tytuł: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania Abstrakt: Podano wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu umożliwienia organizacji opracowania polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących tej dziedziny

Istotą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. System skupia się na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.

Na bazie standardu OHSAS 18001 powstała w 1999 roku polska norma PN-N 18001, która została znowelizowana w roku 2004. Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Konstrukcja standardu OHSAS 18001 lub normy PN-N 18001:2004, podobnie jak norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005 oparta jest na cyklu ciągłego doskonalenia i umożliwia zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości czy też rodzaju prowadzonej działalności, w których pracownicy narażeni są na jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia.

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates