Systemy jakości produkcji biomasy i biopaliw

Posted on 21 May 2011 12:34:56

img

Produkcja biopaliw i biomasy może być jedynie certyfikowana, i do tego zgodna z zasadami odpowiedniej Dyrektywy obowiązującej w państwach Unii Europejskiej. Jasnym jest, ze mając tak ścisłe zasady działania i restrykcyjne wymogi musza być przeprowadzane jak najczęściej kontrole, które pozwolą na zachowanie odpowiedniego poziomu produkcji. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne są odpowiedzialne wobec prawa do tego aby dokładanie spełniały wyznaczone im kryteria. W związku z tym konieczne jest regularne przeprowadzani audytów kontrolnych tak aby produkcja przynosiła faktyczne efekty dla środowiska była zrównoważona i efektywna. Coraz częściej takim audytem wewnętrznym zajmują się całe firmy specjalizujące się właśnie w tym zakresie, a zatrudniające bardzo dobrze przeszkolonych specjalistów z zakresu systemów ISCC oraz REDcert.

Są oni w stanie samodzielnie zaplanować cały system realizacji audytów w firmie lub gospodarstwie. Na zlecenie sporządzają także pełną dokumentacja z audytu, która zawiera wszelkie obliczenia, analizy, oraz zestawienie wszystkich baz danych utworzonych podczas kontroli. W audycie chodzi w głównej mierze o sprawdzenie, czy spełniane są wszystkie wymogi zrównoważonej produkcji i czy faktycznie jest ona przeprowadzana w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Szkolenia na Audytora ISCC i REDcert przeznaczone są głównie dla menadżerów, kierowników, kontrolerów jakości.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają jakie są zasady planowania samego audytu, w jaki sposób jest on przeprowadzany i czym różni się on w przedsiębiorstwach a czym w gospodarstwach. Zyskują tym samy umiejętności dotyczące kompletowanie dokumentacji audytowej, oraz tego jakie działania powinni podjąć po jego przeprowadzeniu. Po zajęciach tak wyszkoleni specjaliści będą umieli we własnym zakresie przeprowadzić audyt wewnętrzny, zadając pytania kontrolne według listy i planu. Będą również umieli wyciągać wnioski, które spisują w raporcie wśród efektów swojej pracy.

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates