Wymagania prawa

Posted on 21 May 2011 12:34:56

img

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
wprowadza obowiązek stosowania biopaliw

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych
określa wymagania jakościowe dla biopaliw w Polsce

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów
określa wymagania dla biokomponentów oraz wymagania dotyczące oznakowania dystrybutorów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
określa wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych i oleju napędowego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych
określa wymagania dla wartości opałowych biopaliw i biokomponentów

Dyrektywa 2009/28/EC z 23 kwietnia 2009 r. źródeł o promocji stosowania energii ze odnawialnych

Dyrektywa 2009/30/EC z 23 kwietnia 2009 r. o jakości paliw oraz mechanizmu monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Definicje / Terminy

„biomasa”
oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich

„biopłyny”
oznaczają płynne paliwa dla celów energetycznych, produkowane z biomasy

„biopaliwa”
oznaczają płynne lub gazowe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy

„gwarancja pochodzenia”
oznacza elektroniczny dokument poświadczający, że dana ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych

„energia ze źródeł odnawialnych”
oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, energię fal, prądów i pływów morskich, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)

„zawartość energii”
oznacza niższą wartość kaloryczną paliwa

Za biopaliwa uznaje się:
a) "bioetanol": etanol produkowany z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, do użycia jako biopaliwo;
b) "biodiesel": ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego, do użycia jako biopaliwo;
c) "biogaz": paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone do jakości naturalnego gazu, do użycia jako biopaliwo, lub gaz drzewny;
d) "biometanol": metanol produkowany z biomasy, do użycia jako biopaliwo;
e) "biodimetyloeter": dimetyloeter produkowany z biomasy, do użycia jako biopaliwo;
f) "bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy)": ETBE produkowany na podstawie bioetanolu. Procent objętości bio-ETBE, który jest liczony jako biopaliwo, wynosi 47proc.;
g) "bio-MTBE (eter metylowo-t-butylowy)": paliwo produkowane na bazie biometanolu. Procent objętości bio-MTBE, który jest liczony jako biopaliwo, wynosi 36 proc.;
h) "biopaliwa syntetyczne": syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych węglowodorów, które zostały wyprodukowane z biomasy;
i) "biowodór": wodór produkowany z biomasy i/lub z ulegającej biodegradacji części odpadów, do użycia jako biopaliwo;
j) "czysty olej roślinny": olej produkowany z roślin oleistych poprzez tłoczenie, ekstrakcję lub za pomocą porównywalnych metod, czysty lub rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, gdy jest kompatybilny z typem silnika i odpowiednimi wymogami emisyjnymi.
Formularz kontaktowy

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates