KZR INIG - Instytut Nafty i Gazu

Napisane 21 maja 2015 o 12:38:50

iscc biofuel biopaliwa certyfikat certification

System certyfikacji KZR INIG łańcucha produkcji biopaliw odnosi się do wyszystkich rodzajów biomasy i odpadów / pozostałości (np. UCO) przeznaczonych na cele transportowe zgodnie z dyrektywą 2009/28. Zatwierdzenie obejmuje wyłącznie teren Europy.

Certyfikacja według tego schematu KZR INIG obejmuje:

 1. indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 2. pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 3. pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 4. punkt zbiórki odpadów/pozostałości;
 5. punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/pozostałości;
 6. handel biomasą/przetworzoną biomasą (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 7. handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 8. tłoczenie oleju;
 9. cukrownia;
 10. gorzelnia;
 11. produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME/ inne
 12. uwodornienie/współuwodornienie;
 13. produkcja biowęglowodorów;
 14. blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty;
 15. wytwarzanie/oczyszczanie biogazu;;
 16. firmy handlowe;

System KZRINiG określa standardy i procedury, jakie muszą być stosowane w całym łańcuchu produkcji biomasy i biopaliw. Aby uzyskać dodatkowe informację proszę o kontakt pod numerem +48 665-451-204

Celem tego systemu jest miedzy innymi:

 • Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG – PIB
 • Definicje systemu KZR INIG
 • Powiązanie z ustawodawstwem krajowym
 • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla
 • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna
 • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska
 • Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy
 • Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia
 • Wymagania dla Jednostek Certyfikujących
 • Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu

System INiG określił zasady które muszą być przestrzegane przez każdą firmę zajmującą się produkcją biomasy (zboża) oraz biopaliw z surowców w tym odpadów.

 1. Biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają wysoką bioróżnorodność (np. Natura 2000, ochrona ptactwa, itp.).
 2. Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej ( ochrona gleb, wód, powietrza oraz GAP).
 3. Pracownicy muszą być przeszkoleni i spełniać wymagania Kodeksu Pracy.
 4. Prawa człowieka muszą być prawami obowiązującymi.
 5. Produkcja biomasy nie może naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego.
 6. Należy stosować dobre praktyki zarządzania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyceny wrożenia proszę o kontakt lub wypełnienie formularza zapytania >>> kliknij

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates | Home site: Quality Assurance Poland