Biomasa jako źródło energii

2bsvs biomasa rolnictwo zrównoważony rozwój

Biomasa jest najmniej kapitałochłonnym źródłem zielonej energii. Powstaje cały czas w każdym miejscu na Ziemi i jest to proces praktycznie samoistny. Lasy, łąki, oceany – to miejsca gdzie stale trwa „produkcja” biomasy. Aby wykorzystać ją do celów energetycznych trzeba przeprowadzać pewne działania mające na celu intensyfikację produkcji: nawożenie, nawadnianie czy ochrona przed szkodnikami. Światowe zasoby biomasy ocenia się na 44*1010 EJ (2007 rok) jednak wykorzystuje się tylko 1/6 tej wartości. Obecnie udział energii pozyskiwanej z biomasy to 15 % procent światowego zużycia. Udział ten jest większy w krajach rozwijających się, gdzie wynosi 38% ogólnej produkcji energii, natomiast w Polsce, w 2000 roku udział energii z biomasy wynosił jedynie 4,25 %. Obecnie moc zainstalowana w elektrowniach na biomasę i biogaz wynosi w Polsce ponad 300 MW. Na świecie najwięcej energii elektrycznej z biomasy powstaje w Skandynawii, Austrii oraz Anglii, gdzie w ten sposób uzyskuje się około 100 TWh energii rocznie. W Polsce największa kotłowani na biomasę znajduje się w Sępólnie Krajeńskim, posiada moc 6 MW. Produkcja biomasy w wielu krajach, w tam także w Polsce, staje się ważną gałęzią rolnictwa – pozwala zagospodarować odpady, a także otwiera możliwość upraw przeznaczonych wyłącznie na cele energetyczne.

Usługi związane z systemem :

 • doradztwo w zakresie,
 • szkolenia indywidualne,
 • wdrożenia systemu,
 • obliczenia emisji GHG,
 • weryfikacje dostawców rolnych,
 • weryfikacje bilansów masy,
 • audyty wewnętrzne.

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych prowadzi w oparciu o wymagania systemów zrównoważonego rozwoju jak również w oparciu o metodykę IPCC. Nasze obliczenia gwarantują 100% zgodność z wymaganiami systemów.


Program 2BSvs obejmuje:

Program dobrowolny określa wymagania i wymaga respektowania kilku rodzajów kryteriów ilościowych i jakościowych.

 1. Z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystania biopaliw i biopłynów uwzględnionych w celach, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) wynosi co najmniej 50%. Od 1 stycznia 2018 r. Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyniesie co najmniej 60% w przypadku biopaliw i biopłynów produkowanych w instalacjach, w których produkcja rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. lub później.
 2. Biomasa nie pochodzi z terenów o wysokich wartościach bioróżnorodności (lasy pierwotne, obszary chronione i ekosystemy, obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności) lub ziemia o wysokim udziale węgla (tereny zalesione, tereny podmokłe, torfowiska). Państwa członkowskie określają obszary, które mają zostać wyłączone lub poddane warunkom w imieniu różnorodności biologicznej.
 3. Biomasa przestrzega dobrych warunków rolnych i środowiskowych oraz środowiskowych części wspólnej polityki rolnej.
 4. Cały łańcuch dostaw biomasy z odpadów i pozostałości musi zostać objęty zakresem od momentu jej powstania, tj. Podmiotu gospodarczego, w którym powstają odpady lub pozostałości.
 5. Wdrożenie systemu bilansu masy dla każdej witryny logistycznej.
 6. Wdrożenie systemu kontroli dla każdego podmiotu gospodarczego (udokumentowane procedury).

Obliczenia miały na celu oszacowania, stosując metodologię przewidzianą w dyrektywie, rolniczych wielkości emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O, CH4), wyrażona w gramach CO2 odpowiada na MJ biopaliw, które wytwarzane są w gospodarstwach rolnych podczas uprawy.


Wycena usług w zakresie 2BSvs

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.


Co nas wyróżnia ?

Pomagamy naszym Klientom określić i zrozumieć ich wpływ na środowisko poprzez zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w cyklu życia biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej. Doradzamy w obszarze systemów zrównoważonego rozwoju.