ISCC/REDcert/2bsvs/KZR INIG

Napisane 21 maja 2012 o 12:34:56

img

Firma Quality Assurance Poland zajmuje się doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością w zrównoważonym rozwoju (dyrektywa 2009/28, ISCC, REDcert, KZR INIG), bezpieczeństwem pracy (ISO 18001), bezpieczeństwem żywnościowym (HACCP, BRC/IFS, ISO 22000) i paszowym (HACCP, GMP+) w oparciu o uznane standardy rozwiązań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie organizacją.

Podstawowy zakres usług:

 1. System zrównoważonej produkcji biopaliw (ISCC / REDcert / 2Bsvs / KZR INIG)
 2. Systemy bezpieczeństwa żywności (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS)
 3. Systemy bezpieczeństwa pasz (GMP+ B1, B2, B3, B4.1, HACCP)
 4. PN-EN ISO 9001:2009 - systemy zarządzania jakością
 5. PN-EN ISO 14001:2005 - systemy zarządzania środowiskowego
 6. PN-N-18001:2004 - system zarządzania BHP
 7. Dobre Praktyki Rolnicze [EurepGAP/ GlobalGAP/ IPO]
 8. Projekty technologiczne zakładu, modernizacje linii technologicznych
 9. Profesjonalne szkolenia pracowników
 10. Audyty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia ISCC / REDcert / KZR INIG

Szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów w zakresie ISCC / REDcert i pozwalają uzyskać wiedzę na temat:

 1. Wyboru systemu KZR INIG / ISCC / REDcert EU;
 2. Tworzenia dokumentacji systemu ISCC/REDcert EU;
 3. Prowadzenia bilansu masy;
 4. Weryfikacji rolników i dostawców biomasy;
 5. Raportowania biomasy do właścicieli systemów oraz BLE (nabisy.de);
 6. Weryfikacji i poprawy posiadanej dokumentacji;
 7. Aktualizacje systemów jakości HACCP GHP i GMP;
 8. Dostosowywania systemów do nowych wymagań prawnych;

Audyty Zrównoważonego rozwoju

Prowadzimy audyty z systemów ISCC / REDcert:

 • dostawców biomasy z produkcji rolnej (rolnicy, grupy producentów rolnych, zakłady przetwórcze);
 • firm zajmujących się obrotem biomasą;
 • elewatory, młyny, zakłady produkcji oleju, etanolu, estrów metylowych, FAME
 • firm transportowych

OBliczenia emisji GHG [co2]

Obliczamy wartości rzeczywiste emisji CO2 w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów

 • emisja z upraw;
 • emisja z transportu;
 • emisja z magazynowania;
 • emisja z procesów produkcji;
 • podsumowanie łańcucha emisji i wyliczenia redukcji.


 

System HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) w tłumaczeniu Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli jest systemem, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji. Za zagrożenie uważa się wszystko to, co może przynieść szkodę konsumentowi. Tradycyjne systemy kontroli jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego polegają na badaniu produktu końcowego, co umożliwia wyeliminowanie towaru, który nie spełnia wymogów jakościowych. System HACCP ma nad nimi tę przewagę, że pozwala zapobiegać wytwarzaniu nieodpowiednich jakościowo produktów, eliminując zagrożenia w momencie ich powstawania.

Wdrażamy również system HACCP w oparciu o normę ISO 22000:2005

System HACCP rekomendowany jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jego koncepcja narodziła się na przełomie lat 60-tych i 70-tych w USA. W 1975 r. został oficjalnie zaaprobowany przez WHO, a w 1993 r. - przyjęty przez Komisją Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission). Od 1993 r. rozpoczęto wprowadzanie go w krajach Unii Europejskiej, gdzie obecnie jego stosowanie jest obowiązkowe

Wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP, zgodnego z:

 • kodeksem żywnościowym FAO/WHO Codex Alimentarius, ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225,
 • rozporządzeniem (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych,
 • rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
 • rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

ISO 9001:2008

W normie PN-EN ISO 9001:2009 (Systemy zarządzania jakością - Wymagania) sformułowano osiem zasad zarządzania jakością, które powinny być wykorzystane przez zarząd organizacji do poprawy jej funkcjonowania. Odpowiadają one praktycznym wymogom szybko zmieniającego się rynku, proponując proces ciągłego doskonalenia, a także kładąc szczególny nacisk na potrzeby i wymagana klienta w celu pozyskania jego satysfakcji z dostarczonego produktu.

Autorzy normy bardzo wyraźnie akcentują podejście procesowe, polegające na przekształceniu danych wejściowych (wkład) na wyjściowe (rezultat).

System zarządzania jakością ISO 9001 umożliwia każdej firmie podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. System zarządzania jakością to część systemu zarządzania organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyników odniesionych do celów dotyczących jakości spełniających, odpowiednio, potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

Cele dotyczące jakości uzupełniają inne cele organizacji takie jak: dotyczące rozwoju, finansowania, rentowności, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Różne części systemu zarządzania organizacją mogą być zintegrowane z systemem zarządzania jakością w jeden system stosujący wspólne elementy.

Podstawowym założeniem systemu zarządzania jakością jest zasada ciągłej poprawy oparta na cyklu Deminga w skrócie zwanym cyklem PDCA. Zasada ta polega na nieustającym dążeniu do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań

GMP+- pdv.nl

Standard opracował holenderski instytut Productschap Diervoeder (PDV) w 1992 roku jako część programu "Feed for Food" mającego na celu zapewnienie, że pasze dostarczane zwierzętom są bezpieczne dla nich samych, dla przyszłych konsumentów oraz dla środowiska.

Standard ten został utworzony łącząc wymagania europejskiego prawa paszowego oraz systemu HACCP - (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - Hazard Analysis and Critical Control Point).

 • GMP B1 Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz
 • GMP B2 Produkcja i sprzedaż materiałów paszowych (oraz dodatków paszowych
 • GMP B4 Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych, pasz.

BRC

Standard BRC (Global Standard) opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium) i jest wymagany przez coraz większą grupę sieci handlowych na terenie całej Europy. Standard opracowano, aby zapewnić jak najwyższą jakość dostarczanych produktów.

Główne korzyści z wprowadzenia BRC to:

 • zmniejszenie ilości produktów o niewłaściwej jakości
 • kontrola dostawców i odbiorcy
 • zmniejszenie ilości auditów przeprowadzanych przez odbiorców
 • ujednolicenie wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • dokumentacja potwierdzająca powtarzalność produktu

Przy certyfikacji BRC wymagane jest sprawdzenie w przedsiębiorstwie następujących punktów: W Polsce, wdrożenia wymagań BRC oczekują następujące sieci zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji: Auchan Polska Ahold Polska,, Carrefour Polska, Geant Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja, Metro Group, Nomi, OBI Centrala Systemowa, Selgros Polska, Schiever Polska oraz Tesco. Certyfikat BRC wydawany jest przez jednostkę certyfikującą po wcześniejszym przeprowadzeniu auditu i zatwierdzeniu raportu. Termin ważności certyfikatu uzależniony jest od wyników auditu i może wynosić 6 lub 12 miesięcy.

IFS

Norma ta została opracowana przez HDE e.V. Germany - Niemiecką Federację Sprzedawców Detalicznych oraz FCD Francuską Federację Sprzedawców Detalicznych oraz Hurtowników. Norma ta jest przeznaczona dla producentów żywności, którzy dostarczają swoje wyroby do marketów, hipermarketów, w szczególności zrzeszonych w HDE i lub FCD.

IFS to system obejmujący wymagania na poziomie tzw. podstawowym i wyższym. Podstawowym wymaganiem, od czego się wszystko zaczyna, jest system HACCP. Wymagania dla producentów żywności podzielone są na 5 głównych rozdziałów.

Obejmują one:

 • Zarządzanie systemem jakości (system HACCP,
 • Księga Jakości, procedury, zapisy),
 • Odpowiedzialność kierownictwa (w tym odpowiedzialność, zaangażowanie i przegląd zarządzania)
 • Zarządzanie zasobami (personel- ubrania, higiena, badania lekarskie, szkolenia i komunikacja wewnętrzna; zaplecze socjalne)
 • Procesy realizacyjne (przegląd umowy, specyfikacja produktów, projektowanie, zakupy, opakowania, warunki techniczne budynków i otoczenia, GHP, odpady, Pest Control, zapasy, utrzymanie maszyn, urządzenia pomiarowe, identyfikowalność, oznaczanie, zagrożenia alergenami)
 • Pomiary, analiza, doskonalenie (audity wewnętrzne, kontrola procesów produkcji, kontrola ilości, ryzyko zanieczyszczenia fizycznego i chemicznego, detekcja ciał obcych, wprowadzanie produktu i jego analiza, reklamacje, wycofywanie produktu, wyroby niezgodne, działania korygujące i zapobiegawcze).
 • Wszystkie firmy poddane auditowi, niezależnie od poziomu zgodności systemu otrzymują certyfikat ważny 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy audit jest powtarzany w całej organizacji. Wykazanie zgodności na poziomie wyższym po raz drugi z rzędu, pozwala zmniejszyć częstość auditów i jednocześnie wydłużyć ważność certyfikatu do 18 miesięcy.

ISO 14001:2005

Celem normy PN-EN ISO 14001:2005 jest pomoc przedsiębiorstwom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie troski, w wielu przypadkach jest warunkiem zawierania transakcji biznesowych i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. Coraz więcej firm, wybierając swoich dostawców, patrzy na ich stosunek do środowiska, który jest najlepiej wyrażony przez stosowanie normy PN-EN ISO 14001:2005. Coraz większa jest również rola wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, jako czynnika przy podejmowaniu decyzji o zakupie wyrobów.

Seria norm ISO 14000 składa się z norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego (tj. PN-EN ISO 14001:2005 i PN-EN ISO 14004:2005) oraz narzędzi zarządzania środowiskowego (tj. wszystkich innych dokumentów serii ISO 14000). Zgodnie z tym podejściem ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest związane z określeniem polityki środowiskowej przedsiębiorstwa oraz celów i zadań środowiskowych. Narzędzia zarządzania środowiskowego mają natomiast pomóc przedsiębiorstwu w realizacji polityki, celów i zadań środowiskowych

OHSAS 18001:1999

Numer: PN-N-18001:2004
Tytuł: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania Abstrakt: Podano wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu umożliwienia organizacji opracowania polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących tej dziedziny

Istotą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. System skupia się na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.

Na bazie standardu OHSAS 18001 powstała w 1999 roku polska norma PN-N 18001, która została znowelizowana w roku 2004. Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Konstrukcja standardu OHSAS 18001 lub normy PN-N 18001:2004, podobnie jak norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005 oparta jest na cyklu ciągłego doskonalenia i umożliwia zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości czy też rodzaju prowadzonej działalności, w których pracownicy narażeni są na jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia.

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates