Audyty kontrolne produkcji biomasy i biopaliw

Napisane 21 maja 2012 o 12:34:56

ILUC biomass biofuel

Pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów - Od czasu publikacji kontrowersyjnej badania w ubiegłym roku (Searchinger i wsp. 2008), nowy termin wszedł do debaty politycznej wokół biopaliw-pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów (ILUC). Debata koncentruje się od tego, czy intensywności emisji dwutlenku węgla z paliw, takich jak etanol i biodiesel mogą lub powinny zawierać kary za teoretyczne pośrednich skutków ekonomicznych i środowiskowych. Użytkowania gruntów jest tylko jednym z wielu pośrednich skutków, które mogłyby także wzrost emisji gazów cieplarnianych różnych paliw, w tym benzyny. Co jest teorią? - Pośrednie zmiany użytkowania gruntów teorii wykorzystuje spekulacyjnych modele i założenia, próbując zrzucić winę za rozwój upraw biopaliw wylesiania w krajach rozwijających się. Zgodnie z teorią, kukurydza wykorzystywane do wypiera etanolu innych roślin, takich jak soja. To z kolei powoduje, że rolnicy w innych krajach, takich jak Brazylia, aby obniżyć lasów deszczowych rośnie soja i wypełnij popytu. Jakie są wady w teorii? - Teoria ILUC jest zbudowana na dwóch podstawowych założeniach. Pierwszym z nich jest używany do kukurydzy etanolu i innych upraw wykorzystywanych do produkcji biopaliw doprowadzi do dużych spadków amerykańskich zboża i towarem eksportowym i drugim; produkcja biopaliw zwiększy wylesiania w Amazonii. Obie zostały argumentował być empirycznie fałszywe. Od 1998 roku, eksport zboża pozostaje na 1,5-2,5 mld buszli sprzedawane za granicę każdego roku, a eksport soi osiągnęły rekordowy poziom w ubiegłym roku. Ponadto, zgodnie z Narodowego Instytutu Badań Kosmicznych, wycinanie lasów w Amazonii gwałtownie spadał, tak jak amerykański produkcji biopaliw się podwoiła. W 2004 r., 10.588 mil kwadratowych Amazon był wylesionych i 2008 r., że liczba spadła do 4621 kilometrów kwadratowych. Poniżej znajdą Państwo linki do artykułów, wywiadów i innych zasobów związanych z iLUC debaty politycznej. John A. Mathews i Hao Tan, z Macquarie University w Sydney, Australia - Opublikowany raport ostro krytykuje badania Searchinger, który otworzył w debacie nad pośrednich zmian użytkowania gruntów (ILUC) wynikające z produkcji biopaliw. John A. Mathews i Hao Tan, kwestionuje metodologię i założenia przyjęte przez Tima Searchinger i innych w badaniu Korzystanie z USA pól uprawnych na rzecz biopaliw Wzrost emisji gazów cieplarnianych poprzez od zmiana użytkowania gruntów patrz wyżej, który został opublikowany w lutym 2008 . Biopaliwa i pośrednich skutków użytkowania gruntów zmiany: debata trwa (2008), Mathews, Tan - Macquarie University, Sydney, Australia Okrągły Stół dla biopaliw - RSB odbyła się seria warsztatów w celu omówienia wpływu iLUC. Poniższy raport opinii obecny wysiłek na całym świecie do tej kwestii. Opis koncepcji zagospodarowania jest pierwszym warunkiem następnie klasyfikacji ILUC źródeł. Następnie, dyskusja na temat skutków, w tym ILUC emisji gazów cieplarnianych bilans biopaliw ścieżek oraz przegląd metod opracowywanych do policzenia, pośrednie zmiany w użytkowaniu gruntów są prezentowane. Pytanie o wybory metodologiczne w LCA w celu uwzględnienia ILUC jest skierowana. Podejścia w celu uwzględnienia tego efektu w inicjatywach raportowania węgla są omawiane i wreszcie, rekomendacje i dalsze prace badawcze są opisane. Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Warsztaty Biopaliwa w sprawie biopaliw i używanie Zmień kraj dokumentem - (2008) Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Warsztaty Biopaliwa w sprawie biopaliw i używanie Zmień kraj sprawozdanie końcowe - (2008) Bruce E. Dale, profesor inżynierii chemicznej w Wielkiej DOE Bioenergy Jeziora Research Center na Uniwersytecie Stanowym Michigan przedstawił następujące sprawozdanie we wrześniu 2009 roku. Profesor Dale ustalenia są dużo sprzecznych z tych, które zostały przedstawione w dokumencie Searchinger że kciked off iLUC świecie debaty szeroki. BIOPALIWA i pośrednie zmiany w użytkowaniu gruntów: debatę na temat kwestii - Dale - DOE Bioenergy Research Center, University of Michigan - (2009) Timothy D. Searchinger, Princeton University - opublikował zbiór dokumentów określających problem "Biopaliwa i pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów" tych dokumentów zestaw łańcuch wydarzeń, które bezpośrednio dotyczy aktów prawnych dotyczących biopaliw i przemysł biodiesla jako całości. Korzystanie z USA pól uprawnych na rzecz biopaliw Wzrost gazów cieplarnianych poprzez zmianę zagospodarowania gruntów, Science Express - (2008) Wpływ biopaliw dotyczące gazów cieplarnianych, jaki zmiana użytkowania gruntów zmienia równań, niemiecki Marshall Fund Policy Brief - (2008).

 

Indirect Land Use Change - Since the publication of a controversial study last year (Searchinger et al 2008), a new term has entered the policy debate around biofuels—indirect land use change (ILUC). The debate is focused on whether the carbon intensity of fuels like ethanol and Biodiesel can or should include a penalty for theoretical indirect, economic and environmental effects. Land use is just one of many indirect effects that could also increase the greenhouse gas emissions of different fuels, including gasoline.

What is the Theory? - Indirect land use change theory uses speculative models and assumptions in an attempt to blame the development of biofuel crops for deforestation in Developing Nations. According to the theory, corn used for ethanol displaces other crops, like soybeans. This in turn, causes farmers in other countries, such as Brazil, to cut down rainforests to grow soybeans and fill this demand.

What are the flaws in the theory? - The theory of ILUC is built on two basic assumptions. The first is corn used for ethanol and other crops used for biofuel production will lead to large decreases in American grain and commodity export and second; biofuel production will increase deforestation in the Amazon. Both have been argued to be empirically false. Since 1998, corn exports have remained at 1.5-2.5 billion bushels sold abroad each year and soybean exports reached record levels last year. In addition, according to the National Institute of Space Research, deforestation in the Amazon has declined sharply just as American biofuels production doubled. In 2004, 10,588 square miles of the Amazon was deforested and in 2008, that number dropped to 4,621 square miles.

Below you will find links to articles,interviews and other resources related to the iLUC policy debate.

John A. Mathews and Hao Tan, of Macquarie University in Sydney, Australia - Published a report severely criticizes the Searchinger study, that opened the ongoing debate over indirect land use changes (ILUC) resulting from biofuels production. John A. Mathews and Hao Tan, take issue with the methodology and assumptions used by Tim Searchinger and others in the study, Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases through Emissions from Land Use Change See Above, which was published in February, 2008.

Biofuels and indirect land use change effects: the debate continues(2008) -Mathews, Tan - Macquarie University, Sydney Australia

The Round Table for Sustainable Biofuels - The RSB hosted a series of workshops to discuss the impacts of iLUC. The following report reviews the current effort made worldwide to address this issue. A description of land-use concepts is first provided followed by a classification of ILUC sources. Then, a discussion on the implications of including ILUC emissions in the GHG balance of biofuel pathways and a review of methodologies being developed to quantify indirect land-use change are presented. The question of methodological choices in LCA to account for ILUC is adressed. The approaches to account for this effect in carbon reporting initiatives are discussed and finally, recommendations and further research work are described.

Round Table for Sustainable Biofuels Workshop on Biofuels and Land Use Change BackGround Document - (2008)

Round Table for Sustainable Biofuels Workshop on Biofuels and Land Use Change Final Report - (2008)

Bruce E. Dale, Professor of Chemical Engineering at the DOE Great Lakes Bioenergy Research Center at Michigan State University presented the following report in September 2009. Professor Dale's findings are much to the contrary of those put forth in the Searchinger document that kciked off the iLUC debate world wide.

BIOFUELS & INDIRECT LAND USE CHANGE: A DEBATE ON THE ISSUES - Dale - DOE Bioenergy research Center, University of Michigan - (2009)

Timothy D. Searchinger, Princeton University – Published a set of papers defining the problem of “Biofuels and Indirect Land Use Change” these papers set of a chain of events that directly affected biofuel related legislation, and the biodiesel industry as a whole.

Use of U.S. Croplands for Biofuels Increased Greenhouse Gases Through Land Use Change, Science Express - (2008)

The Impact of Biofuels on Greenhouse Gases, How Land Use Change Alters the Equation, German Marshall Fund Policy Brief - (2008)

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates