2BSvs system zrównoważonego rozwoju

2bsvs biomasa rolnictwo zrównoważony rozwój

Francuskie podmioty gospodarcze zaangażowane w produkcję zboża i łańcuch dostaw biopaliw połączyły się w Stowarzyszenie, aby opracować dobrowolny system 2BS. Ma on na celu zademonstrować poprzez niezależną kontrolę zgodność kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w europejskiej dyrektywie 2009/28/WE, zmienionej dyrektywą Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. I dyrektywą (UE) 2015/513 Parlamentu Europejskiego i Rada z dnia 9 września 2015 r. System ten umożliwia oświadczenia o zrównoważonym rozwoju w odniesieniu do dyrektyw dotyczących biomasy wykorzystywanej jako surowiec i biopaliw, biogazu i biopłynów przetwarzanych z tej biomasy.

Usługi związane z systemem 2BSvs:

 • doradztwo w zakresie 2BSvs,
 • szkolenia indywidualne,
 • wdrożenia systemu 2BSvs,
 • obliczenia emisji GHG,
 • weryfikacje dostawców rolnych,
 • weryfikacje bilansów masy,
 • audyty wewnętrzne.

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych prowadzi w oparciu o wymagania systemów zrównoważonego rozwoju jak również w oparciu o metodykę IPCC. Nasze obliczenia gwarantują 100% zgodność z wymaganiami systemów.


Program 2BSvs obejmuje:

Program dobrowolny określa wymagania i wymaga respektowania kilku rodzajów kryteriów ilościowych i jakościowych.

 1. Z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystania biopaliw i biopłynów uwzględnionych w celach, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) wynosi co najmniej 50%. Od 1 stycznia 2018 r. Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyniesie co najmniej 60% w przypadku biopaliw i biopłynów produkowanych w instalacjach, w których produkcja rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. lub później.
 2. Biomasa nie pochodzi z terenów o wysokich wartościach bioróżnorodności (lasy pierwotne, obszary chronione i ekosystemy, obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności) lub ziemia o wysokim udziale węgla (tereny zalesione, tereny podmokłe, torfowiska). Państwa członkowskie określają obszary, które mają zostać wyłączone lub poddane warunkom w imieniu różnorodności biologicznej.
 3. Biomasa przestrzega dobrych warunków rolnych i środowiskowych oraz środowiskowych części wspólnej polityki rolnej.
 4. Cały łańcuch dostaw biomasy z odpadów i pozostałości musi zostać objęty zakresem od momentu jej powstania, tj. Podmiotu gospodarczego, w którym powstają odpady lub pozostałości.
 5. Wdrożenie systemu bilansu masy dla każdej witryny logistycznej.
 6. Wdrożenie systemu kontroli dla każdego podmiotu gospodarczego (udokumentowane procedury).

Obliczenia miały na celu oszacowania, stosując metodologię przewidzianą w dyrektywie, rolniczych wielkości emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O, CH4), wyrażona w gramach CO2 odpowiada na MJ biopaliw, które wytwarzane są w gospodarstwach rolnych podczas uprawy.


Wycena usług w zakresie 2BSvs

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.


Co nas wyróżnia ?

Pomagamy naszym Klientom określić i zrozumieć ich wpływ na środowisko poprzez zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w cyklu życia biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej. Doradzamy w obszarze systemów zrównoważonego rozwoju.