REDcert EU zrównoważony rozwój

redcert eu redcert2 biomasa rzepak kukurydza

System REDcert obowiązuje na terenie Unii Europejskiej od grudnia 2010 roku. REDcert EU został dopuszczony przez Urząd Federalny ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE) jako system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy i biopaliw. REDcert znajduje zastosowanie na wszystkich powiązanych ze sobą płaszczyznach począwszy od produkcji i ewidencji surowców, poprzez przetwórstwo/przetwarzanie w olejarniach, produkcję biopaliw i biopłynów a kończąc na wprowadzeniu gotowego wyrobu na rynek. System REDCert skupia się nie tylko na produkcji biomasy, ale w swoich założeniach, oprócz ochrony środowiska, kładzie również nacisk na ochronę człowieka jako pracownika.

Usługi związane z systemem REDcert EU / REDcert 2:

 • doradztwo w zakresie REDcert EU,
 • szkolenia indywidualne,
 • wdrożenia systemu REDcert EU,
 • obliczenia emisji GHG,
 • weryfikacje dostawców rolnych,
 • weryfikacje bilansów masy,
 • audyty wewnętrzne.

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych prowadzi w oparciu o wymagania systemów zrównoważonego rozwoju jak również w oparciu o metodykę IPCC. Nasze obliczenia gwarantują 100% zgodność z wymaganiami systemów.


Certyfikacja według schematu REDcert EU obejmuje:

 • Zakres obowiązywania i podstawowe wytyczne systemu
 • System zarządzania skargami
 • Zasady systemowe dotyczące biomasy, biopłynów i biopaliwbiomasy, biopłynów i biopaliw
 • Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych
 • Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu masydotyczące sporządzania bilansu masy
 • Zasady systemowe dotyczące kontroli neutralnej
 • System sankcji.

Uzyskanie certyfikatu REDcert potwierdza osiągnięcie przez firmę całkowitej zgodności z wymogami dyrektywy 2009/28/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED), która określa kryteria zrównoważenia produkcji biopaliw i ciekłej biomasy.


Certyfikat wg wymagań systemu REDcert2 obejmuje:

 1. Wymagania dotyczące wytwarzania zrównoważonej biomasy.
 2. Tereny o wysokiej bioróżnorodności (art. 17 (3)).
 3. Grunty o wys okich naziemnych i podziemnych zasobach węgla (art. 17 (4) Dyrektywy ).
 4. Grunty, które w styczniu 2008 roku były torfowiskami (art. 17 (5) Dyrektywy).
 5. Świadome ekologicznie wytwarzanie biomasy.
 6. Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu masy.

System REDcert2 bazuje na systemie certyfikacji REDcert EU, który otrzymał pozytywną ocenę od SAI (Sustainable Agriculture Initiative). System certyfikacji REDcert2 znajduje zastosowanie na etapie produkcji i zbioru surowców oraz na etapie ich sprzedaży i przetwórstwa w sektorze spożywczym (cukrownie, olejarnie, gorzelnie, itp.).


Wycena usług w zakresie REDcert EU / REDcert2

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.


Co nas wyróżnia ?

Pomagamy naszym Klientom określić i zrozumieć ich wpływ na środowisko poprzez zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w cyklu życia biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej. Doradzamy w obszarze redukcji emisji GHG.

Jeżeli poszukujecie Państwo rozwiązań ograniczających emisje GHG w łańcuchu produkcji zapraszamy do kontaktu.