KZR INiG system zrównoważonego rozwoju

kzr inig biomasa biopaliwa biokomponenty nuts2

KZR INiG to polski system certyfikacji biomasy i biopaliw uznany przez Komisję Europejską. Opiera się on o wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.). Zbiór wymagań, które muszą zostać spełnione aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju dotyczy m. in. gruntów pod uprawę surowców do produkcji biopaliw oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych generowanych w cyklu życia biopaliw. O certyfikat ten ubiegają się zarówno producenci, jak i firmy handlowe rozliczające Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW).

Usługi związane z systemem KZR INiG:

 • doradztwo w zakresie KZR INiG,
 • szkolenia indywidualne,
 • wdrożenia systemu KZR INiG,
 • obliczenia emisji GHG,
 • weryfikacje dostawców rolnych,
 • weryfikacje bilansów masy,
 • audyty wewnętrzne.

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych prowadzi w oparciu o wymagania systemów zrównoważonego rozwoju jak również w oparciu o metodykę IPCC. Nasze obliczenia gwarantują 100% zgodność z wymaganiami systemów.


Certyfikacja według schematu KZR INIG obejmuje:

 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 • pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 • punkt zbiórki odpadów/pozostałości; punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/pozostałości;
 • handel biomasą/przetworzoną biomasą (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • tłoczenie oleju;
 • cukrownia;
 • gorzelnia;
 • produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME/ inne uwodornienie/współuwodornienie;
 • produkcja biowęglowodorów;
 • blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty;
 • wytwarzanie/oczyszczanie biogazu;
 • firmy handlowe;

System KZRINiG określa standardy i procedury, jakie muszą być stosowane w całym łańcuchu produkcji biomasy i biopaliw. Aby uzyskać dodatkowe informację proszę o kontakt pod numerem +48 665-60-68-46.


Wymagania KZR INiG obejmują:

 1. Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG
 2. Definicje systemu KZR INIG
 3. Powiązanie z ustawodawstwem krajowym
 4. Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla
 5. Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna
 6. Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska
 7. Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy
 8. Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia
 9. Wymagania dla Jednostek Certyfikujących oraz wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu.

System INiG określił zasady które muszą być przestrzegane przez każdą firmę zajmującą się produkcją biomasy (zboża) oraz biopaliw z surowców w tym odpadów.


Wycena usług w zakresie KZR INiG

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.


Co nas wyróżnia ?

Pomagamy naszym Klientom określić i zrozumieć ich wpływ na środowisko poprzez zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w cyklu życia biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej. Doradzamy w obszarze redukcji emisji GHG.

Jeżeli poszukujecie Państwo rozwiązań ograniczających emisje GHG w łańcuchu produkcji zapraszamy do kontaktu.