Przepisy prawa regulujące biomasę i biopaliwa

Przepisy prawa

Biomasa to najstarsze i obecnie najszerzej wykorzystywane w energetyce źródło pierwotnej energii odnawialnej. Na potrzeby energetyki zarówno w regulacjach prawa europejskiego, jak i krajowego, została wypracowana definicja biomasy, natomiast mimo że przepisy te posługują się również pojęciem biodegradacji, to jednak nie precyzują jej znaczenia. Definicję taką, ale jedynie w odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji zawiera ustawa o odpadach, zgodnie z którą pod pojęciem odpadów ulegających biodegradacji rozumie się odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Biorąc pod uwagę obecne trendy technologii wykorzystujące biomasę w celach energetycznych (stosunkowa niska sprawność konwersji), można przypuszczać, że w przyszłości zastosowanie na większą skalę kogeneracji (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie) i trigeneracji (wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej i chłodu w jednym procesie) może znacząco wpłynąć na poprawę zarządzania gospodarowania zasobami biomasy w Polsce i przyczynić się w dużym stopniu w osiąganiu celów krajowych i wspólnotowych z zakresu polityki klimatyczno-enrgetycznej

Przepisy prawa polskiego i międzynarodowego:

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - link
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (RED I) - link
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) - link
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych - link
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów - link
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych - link
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych - link
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/EC z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG - link
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - link
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - link
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - link
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - link
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - link
 • Dyrektywa Rady z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne - link
 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie - link
 • Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego - link
 • Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity - link
 • The Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat – the “Ramsar Convention” - link