Certyfikaty zrównoważonego rozwoju

Certyfikacja wymogiem prawnym

Dyrektywa 2009/28/WE (zaktualizowana tzw. dyrektywą iLUC) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wymaga od biopaliw oraz płynnej biomasy gwarancji pochodzenia. Obowiązek ten dotyczy zarówno towarów pochodzących ze źródeł europejskich jak i importowanych spoza UE. Każdy producent biomasy i biopaliw musi posiadać certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Systemy certyfikacji

Istnieje kilka dobrowolnych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy i biopaliw, wśród których najbardziej popularne na rynku polskim są systemy opracowane w Niemczech: KZR INIG, REDcert oraz ISCC. Kluczowym elementem zasady zrównoważonego rozwoju, obowiązującego w prawodawstwie europejskim, jest to aby rozwój gospodarczy następował z poszanowaniem otaczającego nas środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów. Wykorzystanie biomasy do produkcji paliw pozwala na zwiększenie produkcji rolniczej z przeznaczeniem na cele energetyczne. Uczestnictwo w produkcji biopaliw związane jest jednak ze spełnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Certyfikacja obejmuje bardzo szeroki zakres produktów wykorzystywanych w produkcji biomasy, biokomponentów i biopaliw. Są to na przykład:

 • nasiona roślin oleistych (rzepak, szyszki palm olejowców),
 • ziarna zbóż (pszenica, żyto, itd.),
 • kukurydza,
 • oleje (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy),
 • dalsze półprodukty i produkty (estry, bioetanol, HVO).

KZR INIG

System opracowany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Rodzaj biomasy objętej systemem KZR INiG: biomasa uprawiana i zbierana na całym świecie, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny.

REDcert EU

System opracowany w Niemczech. Odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej w Wspólnocie oraz na Ukrainie i Białorusi. W zakresie odpadów i pozostałości honorowany przez ISCC EU oraz 2BSvs.

ISCC EU

System opracowany w Niemczech. Odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej na świecie. W zakresie odpadów i pozostałości honorowany przez REDcert EU oraz 2BSvs.


Znaczenie zrównoważonego rozwoju

Podstawowym celem zrównoważonego rozwoju jest dążenie do wzrostu konkurencyjności gospodarek, które może być jedynie wtedy racjonalny, gdy gospodarki uporają się z podstawowymi problemami społecznymi (takimi jak ubóstwo, problemy z wykształceniem oraz miejscami pracy) oraz problemami środowiskowymi (tj. zanieczyszczenie środowiska, emisja gazów cieplarnianych, energia odnawialna), by stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorstw i życia społeczeństw. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest koncepcją, która w dużym uproszczeniu ma na celu doskonalenie gospodarek w kwestii efektywniejszego korzystania z zasobów, co w konsekwencji stworzy bardziej przyjazne warunki dla środowiska i zwiększy konkurencyjność gospodarek.

Certyfikacja charakteryzuje się innowacyjnym podejściem do kwestii ochrony środowiska naturalnego, wyznaczając nowy kierunek w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i stawiając coraz wyższe wymagania światowej gospodarce i firmom produkcyjnym.

Zagadnienia, w których możemy Państwu pomóc:

 1. Obliczania i weryfikacja emisji GHG
 2. Przygotowanie do audytów odpowiedzialności społecznej (SMETA, CSR)
 3. Doradztwo w łańcuchu dostaw wyrobów gospodarki leśnej
 4. Szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju
 5. Konsultacje raportów CSR (standardy GRI)
 6. Wdrożenia systemu odpowiedzialności społecznej (SA 8000: Social Accountability)
 7. Wdrożenia i walidację EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
 8. Analizę cyklu życia (LCA) produktów, półproduktów i odpadów
 9. Obliczenia wg metodyki IPCC