">

Standardy PEFC I FSC®

drewno leśnictwo fsc pefc certyfikaty

Forest Stewardship Council (FSC) oraz Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) są największymi międzynarodowymi programami certyfikacji w przemyśle drzewnym. Certyfikaty FSC i PEFC stanowią dowód, że produkcja, przetwarzanie i handel drewnem oraz produktami pochodzenia leśnego odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami UE. Oznacza to, że stosowane przez przedsiębiorstwo drewno pochodzi z legalnych źródeł.

Usługi związane z systemem FSC & PEFC:

  • doradztwo w zakresie FSC & PEFC,
  • szkolenia indywidualne,
  • wdrożenia systemu FSC & PEFC,
  • weryfikacje dostawców drewna,
  • weryfikacje bilansów masy,
  • audyty wewnętrzne.

Znaki towarowe FSC i PEFC można wykorzystywać do dwóch celów. Pierwszy z nich to cel informacyjny, kiedy to certyfikowany producent bądź firma handlowa informuje, iż jej produkty spełniają wymagania FSC lub PEFC poprzez umieszczenie etykiet produktowych na swoich wyrobach. Drugi bardzo popularny cel to wykorzystanie znaków towarowych do celów promocji firmy.


Wytyczne i wymagania FSC

Organizacja FSC opracowała szereg dokumentów, których treść w sposób szczegółowy przedstawia wszystkie wymagania w zakresie produkcji i zarządzania, dla firm będących jednym z ogniw certyfikowanego łańcucha dostaw FSC. Podstawowym dokumentem normatywnym, obowiązującym wszystkie certyfikowane podmioty, jest FSC Standard for Chain of Custody, FSC-STD-40-004 V3.0 EN.

Pierwsza część standardu opisuje wymagania dotyczące zarządzania jakością w ramach systemu FSC CoC. Wytyczne opisane w tej sekcji odnoszą się do roli kierownictwa i pozostałych pracowników we wdrażaniu i utrzymywanie systemu, szkoleń i instruktaży w zakresie wymagań standardów FSC, procedur, które każda certyfikowana firma musi opracować i wdrożyć, a także obowiązkowej dokumentacji. Wymagania związane z zarządzaniem jakością obejmują również kwestie zaangażowania organizacji w przestrzeganie przepisów i dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Kolejne wytyczne opisane w standardzie FSC odnoszą się do zakresu systemu łańcucha kontroli pochodzenia produktu. W tym rozdziale, standard nakreśla wymagania dotyczące grup wyrobów objętych certyfikacją, takie jak np. obowiązek odpowiedniej klasyfikacji każdego produktu. Określenie zakresu systemu wymaga również wzięcia pod uwagę usług zlecanych na zewnątrz (outsourcing).

Podstawowy standard FSC przedstawia także wymagania związane z całym procesem produkcji, uwzględniając przy tym zakup surowca, przechowywanie materiału i sprzedaż gotowego wyrobu. Wytyczne dotyczące surowca są różne, w zależności od tego czy organizacja korzysta z usług dostawców, czy sama wytwarza surowce stosowane w dalszej produkcji. W przypadku zakupu jakichkolwiek surowców, poza identyfikacją i zaklasyfikowaniem materiału, każda organizacja musi także weryfikować swoich dostawców.

Zgodnie z normami FSC, zakupiony materiał należy odpowiednio kontrolować i przechowywać. Wytyczne standardu jasno określają w jaki sposób organizacja powinna weryfikować dokumentację surowca, a także przedstawiają zasady magazynowania materiałów przeznaczonych do produkcji certyfikowanych wyrobów.

Surowce i gotowe wyroby muszą być również nadzorowane po procesie produkcji. Według wymagań standardów FSC, każda organizacja ma obowiązek odnotowywać w postaci odpowiednich zapisów informacje na temat ilości materiałów wykorzystanych w produkcji i magazynowanych, a także o ilości wyprodukowanych i sprzedanych wyrobów.

Wymagania FSC dotyczące sprzedaży określają przede wszystkim jakie informacje o certyfikowanym produkcie należy umieścić na dokumentach sprzedażowych. Przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących całego cyklu produkcji pozwala organizacjom na utrzymanie czystości łańcucha dostaw i umożliwia stosowanie odpowiednich oświadczeń o produktach.

Poza wytycznymi związanymi z zarządzaniem i procesem produkcji, główny standard FSC określa również podstawowe wymagania dotyczące etykietowania wyrobów. Zgodnie z zasadami FSC, organizacje mogą stosować etykiety, które w przejrzysty sposób informują odbiorców o zgodności danych produktów ze standardami FSC. Podstawowe wytyczne skupiają się głównie na określeniu zawartości procentowej materiałów certyfikowanych w danym wyrobie.

Dodatkowe informacje, które zostały zawarte w podstawowym standardzie FSC, dotyczą systemów kontroli łańcucha dostaw, które mogą być stosowane przez certyfikowane organizacje. FSC wyróżnia trzy systemy kontroli (transferowy, procentowy i kredytowy), które pozwalają nadzorować oświadczenia o produktach. Dla każdej grupy wyrobów, organizacja ma obowiązek wybrać jeden z systemów. Wybór systemu kontroli zależy od rodzaju materiału stosowanego przez organizację i od rodzaju prowadzonej działalności. Standard dokładnie opisuje w jaki sposób należy wdrożyć dany system, i określa który system jest odpowiedni dla poszczególnych rodzajów działalności. Dla ułatwienia, działanie systemów zostało przedstawione także poprzez przejrzyste infografiki.

Opisany powyżej FSC Standard for Chain of Custody jest podstawą normatywną dla wszystkich organizacji, które chcą wdrożyć i certyfikować system łańcucha kontroli pochodzenia produktu. Zazwyczaj, certyfikowane przedsiębiorstwa są zobowiązane również do przestrzegania zasad standardu dotyczącego stosowania znaków handlowych FSC. Wspomniany dokument, FSC-STD-50-001 V1-2 Certificate Holder Trademark Requirements, szczegółowo opisuje w jaki sposób certyfikowane organizacje mogą etykietować swoje produkty, a także przedstawia inne metody stosowania znaków handlowych. Dzięki temu, że wszystkie firmy posiadające certyfikat FSC są zobowiązane do spełnienia wymagań niniejszego standardu, etykiety FSC na całym świecie są jednolite i rozpoznawalne.

W celu dokładnego określenia wymagań dla przedsiębiorstw chcących być częścią certyfikowanego łańcucha dostaw organizacja FSC przygotowała również dodatkowe dokumenty, które uzupełniają podstawowy standard. Należy do nich przykładowo FSC-STD-40-005 V3-0 Controlled Wood, który określa zasady stosowania materiałów niecertyfikowanych, czy FSC-STD-40-003 V2-1 EN COC Certification of Multiple Sites, w którym znajdują się szczegółowe wymagania dla organizacji, które posiadają wiele oddziałów. Wszystkie standardy i dodatkowe dokumenty FSC są publicznie dostępne na stronie internetowej organizacji, dzięki czemu każdy może z łatwością zapoznać się z wymaganiami, których przestrzegania będzie sprawdzane w procesie certyfikacji.


Wytyczne i wymagania PEFC

Wszelkie zasady obowiązujące organizacje, będące częścią certyfikowanego łańcucha dostaw PEFC, są szczegółowo przedstawione w standardach opracowanych przez PEFC. Jednostki, które chcą posiadać certyfikat PEFC i etykietować swoje wyroby, muszą spełniać wymagania dotyczące systemu zarządzania, procesu produkcji, sprzedaży i stosowania znaków towarowych, opisane w dokumencie „Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania. PEFC ST 2002:2013.”

Pierwsza część tego podstawowego standardu, dotyczącego łańcucha dostaw PEFC koncentruje się na kwestii identyfikacji wyrobów i materiałów. W rozdziale opisane zostały zasady przeprowadzania weryfikacji dostaw materiału, który ma zostać wykorzystany do produkcji certyfikowanych wyrobów. Wymagana przez PEFC kontrola certyfikatu dostawcy i odpowiednich dokumentów dostawy surowców jest jednym z najważniejszych etapów kontroli łańcucha dostaw.

Kolejnym krokiem weryfikacji surowców, mającym zapobiec stosowaniu nielegalnie pozyskanych materiałów do produkcji wyrobów certyfikowanych, jest System Należytej Staranności, który został opisany w następnej części standardu PEFC. Przedstawione wymagania odnoszą się głównie do kwestii gromadzenia informacji o surowcach, przeprowadzania oceny ryzyka dostawców a także działań, które należy podjąć w przypadku dostaw, które mogą pochodzić z nielegalnych źródeł.

Następna część wspomnianego standardu PEFC opisuje w jaki sposób certyfikowane organizacje powinny postępować z materiałem, który już został zweryfikowany i przekazany do produkcji. Standard opisuje dwie metody kontroli certyfikowanego surowca i wyrobów, które mogą być stosowane przez firmy: metodę separacji fizycznej i metodę procentową. W tej części standardu przedstawione zostały zasady doboru metody najbardziej odpowiedniej dla danej organizacji i szczegółowy opis każdej z metod.

Zasady PEFC dotyczą również sprzedaży certyfikowanych wyrobów. Standard dotyczący łańcucha dostaw określa dokładnie jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentach sprzedażowych certyfikowanych wyrobów, a także nakreśla podstawowe zasady stosowania logotypów i etykiet na gotowych produktach.

Kolejna część „Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania. PEFC ST 2002:2013.”opisuje minimalne wymagania dotyczące systemu zarządzania, który powinien funkcjonować w każdej organizacji starającej się o certyfikat. System zarządzania obejmuje takie kwestie, jak rola pracowników w utrzymaniu zgodności z normami PEFC czy obowiązkowe procedury i dokumenty, które należy opracować i utrzymywać. Standard określa również zasady przeprowadzania wewnętrznych kontroli organizacji, a także przedstawia zasady kontroli podwykonawców. Wdrożenie i utrzymanie poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami PEFC, umożliwi każdej organizacji właściwe przeprowadzanie całego procesu zakupu, produkcji i sprzedaży certyfikowanych materiałów.

W całym systemie łańcucha kontroli pochodzenia produktu, niezwykle ważna jest troska o ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i praw pracowników. W związku z tym, PEFC opracowało wymagania odnoszące się do zagadnień społecznych które obowiązują posiadaczy certyfikatów. Niniejsze wymagania, oparte na Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy, zostały przedstawione w ostatniej części podstawowego standardu PEFC.

Poza głównym standardem dotyczącym łańcucha dostaw, PEFC wydało także pomocnicze dokumenty normatywne i informacyjne. Należy do nich na przykład „PEFC ST 2001:2008, Wydanie 1”, który dokładnie opisuje zasady stosowania logo i etykiet PEFC, czy też „Rewizja i procedury certyfikacji i akredytacji”, który przedstawia zasady przeprowadzania audytów i przyznawania certyfikatów przyjęte przez Radę PEFC Polska. Dzięki dużej ilości norm i pomocniczych dokumentów, oraz ich dostępności, każda osoba zainteresowana certyfikacją PEFC może z łatwością uzyskać informacje potrzebne do wdrożenia systemu PEFC i uzyskania certyfikatu


Co nas wyróżnia ?

Pomagamy naszym Klientom określić i zrozumieć ich wpływ na środowisko poprzez zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w cyklu życia biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej. Doradzamy w obszarze redukcji emisji GHG.

Jeżeli poszukujecie Państwo rozwiązań ograniczających emisje GHG w łańcuchu produkcji zapraszamy do kontaktu.